Klicka här för att komma tillbaka till Ulrika Nolleroth

Brevet avskrivet (tolkat) efter kopia av originalet på Karlshamns museum

Till Carlshamns Stads Respechiva Fruar!

Inom detta Samhälle, der, genom Innevånares välgörenhet och vackra medborgerliga anda uppstått så mången nyttig inrättning till båtnad för det allmänna och förbättrandet af den fattigare klassens vilkor, fattas oss ännu en bildningsanstalt eller Skola för sådana fattiga flickor, som tidigt från sin barndom blifvit i saknad af föräldrarvård. För den medellösa gossnes undervisning är försörjt genom den Publika fattigskolan, som Staden beskaffar, men omkring oss uppväxer en hop flickebarn, som värnlösa, från det de komma till verlden, ofta gå miste om all uppfostran under den ålder då likväl utvecklingen af deras förstånd-förnödenheter i bildningen af hjertat är för deras framtid viktigast och angelägnast att vi ömma för dessa armodets barn, att vi räcka dem en medlidsam hand till hjelp, bjuder menniskokärlek, bjuder pligt och samvete. Men kunna detta på ett sätt, som, utan att det blifver för Samhället betungande, uppfyller behofvet och sitt ändamål? Det kan åtminstone till en början icke annorlunda, ske än genom anlitandet av den enskilda välgörenheten. Vi misströsta icke. Hvilken rik, hvilken lycklig ibland oss skall ej gerna med uppoffrandet af en ringa skärf, få ofta bortkastad för en gåfängans grannlåt eller ett stundens nöje, vilja gifva ett bevis af sin tacksamhet mot Gud, som satt honom i bättre belägenhet än vanlottande likar?


Undertecknad byggande sitt hopp på den övertygande, hur trotsig kunna, utan äfventyr att misshaga, våga framlägga ett förslag till stiftelse af en Skola för fattiga flickebarn, genom en förening af Stadens Fruar- hvilken Skola, under Deras tillsyn och styrelse, skulle äga sitt bestånd medelst ett af Dem utgående årligt bidrag, för att icke blifva kännbart, föreslås till ett belopp af Fem Rd Banco, såsom det högsta och 32 Skillingar Banco såsom det minsta. Då förmodandet är, att bland Samhällets ädla Qvinnor många skola med sitt hjertas deltagande omfatta detta Förslag, för hvars framgång sedan öppnar sig en glad utsigt genom den gåfva af Etthundrade Rd Banco, som för ifrågavarande ändamål nyligen blifvit anslagen, af en för oss okänd Välgörare, har Undertecknad härmedelst velat inbjuda Stadens Respectiva Fruar att få den bifogade Subscriptions Listan teckna det till ofvanstående belopp bestämda, större eller mindre årliga bidrag, ehur hvad de deremellan skulle godhetsfullt täckas gifva. Sedan Subscriptionen visat hvad tillgång som kan påräknas, vill Undertecknad genast till allmänt Sammanträde låta kalla alla dem, som förklarat sig vilja blifva Föreningens Ledamöter, på det att få väl besluta om Föreningens Stadgar som anställa väl af Skolans Direction bestående af Ordförarinna, Skattemästarinna, en Secreterare samt utse den Lärarinna som kommer att bestrida undervisningen.


Till en början torde antalet af de barn, som i Skolan, böra bestämmas till högst 30, och då för dess Stiftelse endast bör ligga till grund den afsigt att åt Samhället uppfostra goda och nyttiga tjenare och således ingalunda någon lärd bildning kan komma i fråga. Torde Läroämnena böra inskränka sig till läsning i bok, Biblisk Historia, kristendomskunskap och Skrivning förmiddagarna samt de för qvinnan nödiga handaslöjder såsom sy, stickning och spinna eftermiddagarna. Årlig Examen skulle med barnen i dessa Läroämnena anställas och de arbeten som de utöfver sitt eget behof, kunna ha förfärdigat, då försäljas till betäckandet af förskjutne kostnader för väf och garn, vid hvilken tillfälle torde kunna påräknas att barnens arbeten, snarare öfver än under sitt värde, komma att betalas. Men då detta och hvad öfrigt Skolans organisation angår, endast är ett framkastat förslag beror dess antagande eller förändrande helt och hållet af det beslut, som Föreningens Ledamöter kom att fatta.

 

Carlshamn den 6te Mars 1835


Ulla Nolleroth